İBRAHİM ARIKAN                                       CEYHUN GÖNEN
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir                   Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
 
Bu makale Şubat 2009 Mali Pusula dergisinde yayınlanmıştır.
 
KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASINDA ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR
I-      GİRİŞ
 Bilindiği üzere Maliye Bakanlığınca 29 Temmuz'da yayınlanan 268 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Kasım ayından itibaren kira gelirlerinin ödeme ve tahsilinde yeni bir dönem başladı. Kasım ayından itibaren geçerli olan Tebliğe göre konutlarda her bir konut için aylık 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenler ile İş yerlerini kiraya verenler ve kiracıların, kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerini banka veya Posta Müdürlüğü aracılığıyla yapmaları zorunlu hale getirilmiştir.
Tebliğde belirtilen tahsilat ve ödeme zorunluluklarına uymayan, Birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabına 1.490 YTL' den, İkinci sınıf tüccarlara, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenlere 680 YTL' den, bunların dışında kalanlara 320 YTL' den az olmamak üzere, her bir işlem için, işleme konu tutarın yüzde 5' i oranında ceza uygulanacaktır.
Uygulamada kira sözleşmeleri kiralayan ve kiracı dışında kefil tarafından da imzalanabilmekte olup sözleşmelerde kefil olup olmamasına veya kefaletin türüne göre damga vergisi hesaplanmasında farklılıklar söz konusu olabilmektedir. Biz bu yazımızda kiralama işlemlerinde kiralanan gayrimenkulün cinsine, kira sözleşmelerinin bir nüshadan fazla düzenlenmesi durumu ve sözleşmeyi imzalayan kiracı, kiralayan ve varsa kefil yönünden sözleşmelerin damga vergisi karşısındaki durumunu irdelemeye çalışacağız.
II-    KİRAYA VERİLEN GAYRİMENKULUN CİNSİNE GÖRE DAMGA VERGİSİ
Kasım ayından itibaren kira gelirlerinin ödeme ve tahsilinde konutlarda her bir konut için aylık 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenler ile İş yerlerini kiraya verenler ve kiracıların, kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerini banka veya Posta Müdürlüğü aracılığıyla yapmaları zorunludur. Tebliğde belirtilen hususlara uyan konut veya işyeri kira geliri elden edenlerin biran önce tedbirlerini almaları gerekmektedir. “ Maliye’nin de nereden haberi olacak, ben kiramı elden alırım ” anlayışında devam etmeleri halinde kesilen cezalara muhatap olduktan sonra çok pişman olacakları ortadadır. Nitekim Maliye tespit çalışmalarına çok önceden başlamış durumdadır. Ulusal basında çıkan haberlere göre; merkez ve taşra muhtarlıklarından ev sahibi ile kiracılara ilişkin bilgiler toplanmakta, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün TAKBİS sisteminden yararlanılarak birden fazla konutu olanlar ile iş yeri sahiplerinin dökümü çıkartılmakta ve aynı zamanda bankalar aracılığıyla yapılan havaleler yoluyla da kira tutarlarına ulaşılmaya çalışılmaktadır.
Maliye’nin kira gelirlerini kayıt altına alabilmek için titizlikle yürüttüğü çalışmalar neticesinde cezaya maruz kalmak istemeyen kira geliri elde edenlerin; kiralamada ilk adım olan Kira Sözleşmelerinden başlayarak aynı titizliği göstermeleri gerekmektedir. Kira Sözleşmelerinde unutulan en önemli husus damga vergisidir. Kira Sözleşmelerinde damga vergisi; kiralamaya konu olan gayrimenkulun türüne ve kiralamaya taraf olanların hukuki durumlarına göre farklılık arz etmektedir. Şöyle ki;
a.      Konut’ un Kiraya verilmesinde Damga Vergisi
Gerçek kişilerin konutlarının mesken olarak kiraya verilmesi halinde kira sözleşmeleri damga vergisinden istisna edilmiştir. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun ekli (2) sayılı Tablo’sunun 31 numaralı fırkasında Dernek ve vakıflarca yerleşim yeri, gerçek kişilerce mesken olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadî işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri’nin damga vergisinden istisna olduğu belirtilmiştir.
Fakat söz konusu mukavelelerin noter huzurunda yapılması halinde damga vergisine tabidir. Nitekim yine 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun ekli (2) sayılı Tablo’sunun 34 numaralı fırkasında “Söz konusu kâğıtlar(vergiden istisna edilmiş), resmi dairelere veya noterlere ibraz edildikleri takdirde bu tarih itibarıyla vergiye tâbi tutulur ve ibraz edenlerce ödenir” denilmektedir.
Özetle gerçek kişiler arasında yapılan kira sözleşmeleri notere ibraz edilmediği takdirde damga vergisinden istisna edilmiştir.
b.      İş Yerinin Kiraya Verilmesinde Damga Vergisi
İş yeri kira sözleşmesine, gerçek kişi veya iktisadi işletmenin taraf olması damga vergisinin doğması bakımından herhangi bir farklılık arz etmemektedir. Nitekim bir iş yerinin kiraya verilmesi ve kiralamanın bir sözleşmeye bağlanması her şekilde damga vergisine tabidir. Fakat sözleşmenin kaç nüsha düzenlendiğinin ya da sözleşmede kefil olup olmadığı durumlarına göre belirlenecek damga vergisi farklılık göstermektedir.
III- SÖZLEŞMELERİN BİR NÜSHADAN FAZLA DÜZENLENMESİ VE KEFİL OLMASI     DURUMUNDA DAMGA VERGİSİ
Kiralamalarda düzenlenen sözleşme nüshasının 1 den fazla olması durumunda veya sözleşmelerin kefil içermesi durumunda sözleşmenin tabi olduğu damga vergisi tutarı değişebilmektedir.
A.     Bir Nüshadan Fazla Düzenlenen Sözleşmelerde Damga Vergisi
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 3 üncü maddesinde; "Damga Vergisinin mükellefi kağıtları imza edenler olduğu aynı Kanunun 5 inci maddesinde bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshasının ayrı ayrı aynı miktar veya nispette Damga Vergisine tabi olacağı belirtilmiştir. Bu durumu bir örnek yardımı ile açıklayacak olursak; Celal Bey 10.000 m2 lik arsasını nalburiye satışı yapan X Ltd.Şti.’ ne yıllık 20.000,00 YTL’ ye kira vermiş ve söz konusu kiralamaya ilişkin biri kendisinde biri kiracıda kalmak üzere 2 nüsha kira sözleşmesi düzenlenmiştir. Bu durumda kira sözleşmesi bir nüshadan fazla düzenlendiği için, her nüsha binde 1.5’ tan 150,00 YTL ve toplamda 300,00 YTL damga vergisine tabi olacaktır.
B.     Sözleşmede Kefil Olması Halinde Damga Vergisi
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 6 ncı maddesinde;  “Bir kağıtta biribirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınır.
Bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde Damga Vergisi, en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınır.” hükmüne yer verilmiştir. Kira sözleşmelerinde kefalet adi kefalet şeklinde olabileceği gibi müteselsil kefalet şeklinde de olabilmektedir. Sözleşmelerde damga vergisi, kefaletin şekline göre farklılık arz etmektedir. Şöyle ki;
a.      Adi Kefalet Olması Durumunda
Kira sözleşmesine konan kefalet şerhinin “adi kefalet” olması durumunda, kefalet şerhi asil akitten ayrı müstakil bir işlem, bir hukuki muamele niteliğindedir.([1]) Bu sebeple 488 sayılı Damga Vergisi Kanunun 6. maddesinin 1. fıkrası gereğince sözleşmelerde adi kefalet olması durumunda sözleşme için binde 1,5 ve kefalet için binde 7,5 olmak üzere toplam binde 9 damga vergisi kesintisi yapılacaktır. İstanbul Vergi dairesi Başkanlığının vermiş olduğu bir özelgede de; sözleşmenin kiracı ile kiralayan yanı sıra adi kefil tarafından da imzalanması halinde, söz konusu kira sözleşmesine ait damga vergisi, mukavele süresine göre bulunacak toplam kira tutarının, kira sözleşmesi için binde 1,5, kefalet için binde 7,5 olmak üzere binde 9 damga vergisine tabi olacağı belirtilmiştir.([2])
b.      Müteselsil Kefalet Olması Durumunda
Müteselsil kefalet ise; alacaklının asıl borçluya müracaat etmeden doğrudan kefile başvurma hakkına sahip olduğu bir kefalet türüdür. Kira mukavelesine konan kefalet şerhinin “müteselsil kefil” veya “müteselsil kefil ve müşterek borçlu” sıfatıyla konulması halinde, kefalet şerhi asıl akitle birbirine bağlı ve bir asıldan doğma akit işlemler mütalaa edildiğinden, kağıtta yer alan akit ve işlemler içersinde en yüksek vergi alınmasını gerektiren tutarın dikkate alınması suretiyle yapılacaktır.([3])  488 sayılı Damga Vergisi Kanunun 6. maddesinin 2. fıkrasında bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde Damga Vergisi en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınır hükmüne istinaden sözleşmenin müteselsil kefil veya müşterek borçlu tarafından imzalanmış olması halinde, söz konusu kira sözleşmesine ait damga vergisi, kanuna ekli (I) sayılı tablonun I/A-3 fıkrası gereğince binde 7,5 oranında hesaplanacaktır. Yine İstanbul Vergi dairesi Başkanlığı tarafından verilmiş olan aynı özelgede de; Sözleşmenin kiracı ile kiralayan yanı sıra müteselsil kefil veya müşterek borçlu tarafından da imzalanmış olması halinde, söz konusu kira sözleşmesine ait damga vergisinin, mukavele süresine göre bulunacak toplam kira tutarının binde 7,5 damga vergisi oranı ile çarpılmak suretiyle hesaplanacak tutar olacağı belirtilmiştir.
 
IV-   SONUÇ
Uygulamada kira sözleşmeleri genellikle bir nüshadan fazla düzenlenerek ve kiralayan ve kiracı dışında kefil tarafından da imzalanabilmektedir. Kiralamalarda düzenlenen sözleşme nüshasının 1 den fazla olması durumunda veya sözleşmelerin kefil içermesi durumunda sözleşmenin tabi olduğu damga vergisi tutarı da değişebilmektedir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi sözleşmeleri imzalayanların bu hususları göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
 

[1]DEĞER Nuri; En Son Şekliyle Damga Vergisi Uygulaması; 2006
[2]İstanbulVergi Dairesi Başkanlığı B.07.1.GİB.4.34.18.01/2.1/137-16-454-164 sayılı Özelgesi
[3]DEĞER Nuri; En Son Şekliyle Damga Vergisi Uygulaması; 2006
 
Yazdırılabilir format için tıklayınız.
2014 Yılı Bazı Vergi ve SGK Düzenlemeleri
Finansal Kiralama İşleminden Sonra Oluşan Ana Para Kur Farkları ile Faizlerinin Muhasebeleştirilmesi
İş Ortaklıklarının Vergi Kanunları Açısından Kurum ve Adi Ortaklık Statüsünde Degerlendirilmesi
213 Sayılı VUK’nun 413 Seri No’lu Tebliğine Göre Mükellef Bilgileri Bildirimi;
Yeni TTK Göre Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu
Sanal Mağazalar Aracılığıyla Yapılan Mal Satışlarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Yeni Türk Ticaret Kanunun Yürürlük Takvimi
Yeni TTK İle Birlikte Sermaye Şirketlerinin İnretnet Sitesi Açma Zorunluluğu
Gider Pusulası Nedir, Nasıl Düzenlenir,Vergilendirilmesi ve Örnekler. Barış ELİŞ
Bilanço Denetimi. Mizan YMM.ve Bğz.Dnt.A.Ş.
Yevmiye Defteri Muhafazası ve Zamanında Kayıt.İbrahim ARIKAN
Yatırım İndirimi İstisnası Uygulaması Ve İstisnanın Kar Payı Olarak Dağıtımında Vergileme
Yasal Defterler Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar
Kira Sözleşmelerinde Damga Vergisinin Hesaplanmasında Özellik Arz Eden Durumlar. İbrahim ARIKAN
Tahsilat ve Ödemekerin Tevsik Zorunluluğu Uygulaması
Kanunen Kabul Edilmiyen Giderler
SGK Tarafından Hastanelere Yapılan Eksik Ödemenin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu. Ceyhun GÖNEN
Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnasında Özellik Arz Eden Durumlar. İbrahim ARIKAN Ceyhun GÖNEN
Kreş Hakkındaki Yönetmelik ve Vergisel Açıdan Karşılaşılan Tereddütlere Çözüm Yolları. İbrahim ARIKAN
Elektronik Ortamda Pişmanlıkla Verilen Beyannamelerde Ortaya Çıkan Aksaklıklar. Ceyhun GÖNEN
Kesin Mizan Bildirimine İlişkin Usul ve Esaslar
Dönem Sonunda KDV Yönünden Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
2010 Dönem Sonu İşlemleri Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar. Kemal AÇIKEL

Ekonomi Bülteni

Para Piyasaları

Döviz Alış Satış
USD 0.0000 0.0000
EUR 0.0000 0.0000
SEK 0.0000 0.0000
JPY 0.0000 0.0000

Bize Ulaşın

Mizan Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim AŞ.
Hürriyet Bulvarı Kavala Plaza No:4/1
D:41 Çankaya / İZMİR
mizan@mizandenetim.com
0 232 483 80 85 - 483 48 50
0 232 483 32 12
medyum
medyumlar ask buyusu baglama buyusu gideni geri getirme buyusu papaz buyusu evlilik buyusu kismet acma buyusu sirinlik buyusu buyu bozma canbar buyusu istanbul medyum ankara medyum izmir medyum istanbul medyumlari ankara medyumlari izmir medyumlari medyum istanbul medyum ankara medyum izmir medyum ali, medyum rahip, medyum badur, medyum yasef, medyum ugur, medyum ali kaya, medyum halit, medyum olcay, medyum fikriye, medyum niyazi, medyum kemal, medyum ca, medyum muhabbet, medyum munevver, medyum candan, medyum tavsiye ediyorum, medyum cem, medyum sahra yilmaz, medyum habil, medyum adem, medyum ahmer, medyum hakan, medyum yorumlari, medyum sikayet medyum adana, medyum adiyaman, medyum afyon, medyum agri, medyum amasya, medyum antalya, medyum artvin, medyum aydin, medyum balikesir, medyum bilecik, medyum bingol, medyum bitlis, medyum bolu, medyum burdur, medyum bursa, medyum canakkale, medyum cankiri, medyum corum, medyum denizli, medyum diyarbakir, medyum edirne, medyum elazig, medyum erzincan, medyum erzurum, medyum eskisehir, medyum gaziantep, medyum giresun, medyum gumushane, medyum hakkari, medyum hatay, medyum isparta, medyum icel, medyum kars, medyum kastamonu, medyum kayseri, medyum kirklareli, medyum kirsehir, medyum kocaeli, medyum konya, medyum kutahya, medyum malatya, medyum manisa, medyum kahrmanmaras, medyum mardin, medyum mugla, medyum mus, medyum nevsehir, medyum nigde, medyum ordu, medyum rize, medyum sakarya, medyum samsun, medyum siirt, medyum sinop, medyum sivas, medyum tekirdag, medyum tokat, medyum trabzon, medyum tunceli, medyum sanliurfa, medyum usak, medyum van, medyum yozgat, medyum zonguldak, medyum aksaray, medyum bayburt, medyum karaman, medyum kirikkale, medyum batman, medyum sirnak, medyum artin, medyum ardahan, medyum igdir, medyum yalova, medyum karabuk, medyum kilis, medyum osmaniye, medyum duzce, adana medyum, adiyaman medyum, afyon medyum, agri medyum, amasya medyum, antalya medyum, artvin medyum, aydin medyum, balikesir medyum, bilecik medyum, bingol medyum, bitlis medyum, bolu medyum, burdur medyum, bursa medyum, canakkale medyum, cankiri medyum, corum medyum, denizli medyum, diyarbakir medyum, edirne medyum, elazig medyum, erzincan medyum, erzurum medyum, eskisehir medyum, gaziantep medyum, giresun medyum, gumushane medyum, hakkari medyum, hatay medyum, isparta medyum, icel medyum, kars medyum, kastamonu medyum, kayseri medyum, kirklareli medyum, kirsehir medyum, kocaeli medyum, konya medyum, kutahya medyum, malatya medyum, manisa medyum, kahrmanmaras medyum, mardin medyum, mugla medyum, mus medyum, nevsehir medyum, nigde medyum, ordu medyum, rize medyum, sakarya medyum, samsun medyum, siirt medyum, sinop medyum, sivas medyum, tekirdag medyum, tokat medyum, trabzon medyum, tunceli medyum, sanliurfa medyum, usak medyum, van medyum, yozgat medyum, zonguldak medyum, aksaray medyum, bayburt medyum, karaman medyum, kirikkale medyum, batman medyum, sirnak medyum, artin medyum, ardahan medyum, igdir medyum, yalova medyum, karabuk medyum, kilis medyum, osmaniye medyum, duzce medyum, adana medyumlari, adiyaman medyumlari, afyon medyumlari, agri medyumlari, amasya medyumlari, antalya medyumlari, artvin medyumlari, aydin medyumlari, balikesir medyumlari, bilecik medyumlari, bingol medyumlari, bitlis medyumlari, bolu medyumlari, burdur medyumlari, bursa medyumlari, canakkale medyumlari, cankiri medyumlari, corum medyumlari, denizli medyumlari, diyarbakir medyumlari, edirne medyumlari, elazig medyumlari, erzincan medyumlari, erzurum medyumlari, eskisehir medyumlari, gaziantep medyumlari, giresun medyumlari, gumushane medyumlari, hakkari medyumlari, hatay medyumlari, isparta medyumlari, icel medyumlari, kars medyumlari, kastamonu medyumlari, kayseri medyumlari, kirklareli medyumlari, kirsehir medyumlari, kocaeli medyumlari, konya medyumlari, kutahya medyumlari, malatya medyumlari, manisa medyumlari, kahrmanmaras medyumlari, mardin medyumlari, mugla medyumlari, mus medyumlari, nevsehir medyumlari, nigde medyumlari, ordu medyumlari, rize medyumlari, sakarya medyumlari, samsun medyumlari, siirt medyumlari, sinop medyumlari, sivas medyumlari, tekirdag medyumlari, tokat medyumlari, trabzon medyumlari, tunceli medyumlari, sanliurfa medyumlari, usak medyumlari, van medyumlari, yozgat medyumlari, zonguldak medyumlari, aksaray medyumlari, bayburt medyumlari, karaman medyumlari, kirikkale medyumlari, batman medyumlari, sirnak medyumlari, artin medyumlari, ardahan medyumlari, igdir medyumlari, yalova medyumlari, karabuk medyumlari, kilis medyumlari, osmaniye medyumlari, duzce medyumlari
evden eve nakliyat istanbul nakliyat sehirler arasi nakliyat nakliyat firmalari adalar nakliyat atasehir nakliyat avcilar nakliyat arnavutkoy nakliyat alemdag nakliyat atakoy nakliyat aksaray nakliyat bagcilar nakliyat bakirkoy nakliyat bayrampasa nakliyat beylikduzu nakliyat buyukcekmece nakliyat beykoz nakliyat basaksehir nakliyat besiktas nakliyat beyoglu nakliyat bahcelievler nakliyat bostanci nakliyat balat nakliyat catalca nakliyat cekmekoy nakliyat cankurtaran nakliyat cagaloglu nakliyat cevizlibag nakliyat cihangir nakliyat dudulu nakliyat esenler nakliyat eyup nakliyat esenyurt nakliyat fatih nakliyat florya nakliyat gaziosmanpasa nakliyat gungoren nakliyat gebze nakliyat galatasaray nakliyat gokturk nakliyat haydarpasa nakliyat idealtepe nakliyat istinye nakliyat kartal nakliyat kadikoy nakliyat kagithane nakliyat kaynarca nakliyat kucukcekmece nakliyat karakoy nakliyat kavacik nakliyat levent nakliyat maltepe nakliyat mecidiyekoy nakliyat madenler nakliyat nisantasi nakliyat osmanbey nakliyat pendik nakliyat sisli nakliyat sancaktepe nakliyat sirkeci nakliyat samandira nakliyat sarigazi nakliyat sultanbeyli nakliyat sultangazi nakliyat silivri nakliyat sariyer nakliyat taksim nakliyat tuzla nakliyat tasdelen nakliyat tophane nakliyat tepebasi nakliyat umraniye nakliyat uskudar nakliyat yenibosna nakliyat zeytinburnu nakliyat
medyum
medyumlar, medyum ali, medyum niyazi, medyum munevver, medyum fikriye, medyum yakup, medyum kemal, medyum burak, medyum ahmer, medyum atusa, medyum rahip, medyum josef, medyum yorumlari, medyum tavsiye ediyorum, uzman medyum rahip, medyum gizem aksoy, medyum ebru doganay, ask buyusu, baglama buyusu, gercek medyumlar, en iyi medyumlar, istanbul medyum, izmir medyum, ankara medyum, eskisehir medyum
medyum
medyumlar, ask buyusu, baglama buyusu, gideni geri getirme buyusu, papaz buyusu, evlilik buyusu, kismet acma buyusu, canbar buyusu, istanbul medyum, en iyi medyum, gercek medyum, ankara medyum, izmir medyum, eskisehir medyum, adana medyum, buyu bozama, ask duasi, sevgiliyi geri getirme duasi, malatya medyum, sivas medyum, kastamonu medyum, trabzon medyum, samsun medyum, izmir medyum, bursa medyum, yalova medyum, gaziantep medyum, mersin medyum, ordu medyum, bolu medyum, artvin medyum, edirne medyum, tekirdag medyum
internet reklam hizmeti adwords reklam ajansi web tasarim reklam ajansi bedava web site haber yazilimi emlak yazilimi google reklam seo web tasarim firmalari web site e ticaret reklam
tv teknik servisi
tv teknik servis, tv tamiri, televizyoncu, uydu kurulum, lcd tv tamiri, plazma tv tamiri, led tv tamiri, vestel servisi, vestel tv servisi, arcelik tv servisi, arcelik servisi, sony servisi, sony tv servisi, karadeniz elektronik, sultanbeyli tv teknik servisi, sultanbeyli tv servisi, sultanbeyli arcelik sevisi, sultanbeyli arcelik tv servisi, sultanbeyli vestel tv servisi, sultanbeyli samsung tv servisi, sultanbeyli sony tv servisi, sultanbeyli lg tv servisi, pendik arcelik tv servisi, pendik lg tv servisi, pendik samsung tv servisi, pendik vestel tv servisi, kurtkoy arcelik tv servisi, kurtkoy lg tv servisi, kurtkoy sony servisi, kurtkoy vestel tv servisi, samandira tv teknik servisi, sultanbeyli tv teknik servisi, kurtkoy tv teknik servisi, pendik tv teknik servisi, sari gazi tv teknik servisi, pendik, kurtkoy, sultanbeyli, samandira, sarigazi, sancaktepe, kartal
web tasarım izmir