27 Aralık 2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 476 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352, 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alan 2017 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Vergi Usul Kanununa Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

 

USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK Md.352)

 
     
 

MÜKELLEF GRUPLARI

BİRİNCİ DERECE

İKİNCİ DERECE

 
 

 

2017

2017

 
 

1-Sermaye Şirketleri

130,00 TL

70,00 TL

 
 

2- Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı

80,00 TL

40,00 TL

 
 

3- İkinci sınıf tüccarlar

40,00 TL

19,00 TL

 
 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

19,00 TL

11,00 TL

 
 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

11,00 TL

5,00 TL

 
 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

5,00 TL

2,80 TL

 

 

ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK Md.353 / Mük.Md. 355)

   

2017 YILI

VUK       MADDE-353

FATURA VE BENZERİ EVRAK VERİLMEMESİ VE ALINMAMASI İLE DİĞER ŞEKİL ve USUL HÜKÜMLERİNE UYULMAMASI

  TL

353/1

Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

210

353/1

Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

110.000

353/2

 Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

210

353/2

Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

11.000

353/2

Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

110.000

353/3

Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti almayan vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere,(210 / 5=42)

42

353/4

 Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma mecburiyetine uyulmaması

210

353/6

Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması

5.000

353/7

 Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

260

353/8

Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine  getirmeyen matbaa işletmecilerine

800

353/8

Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

160.000

353/9

4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.100

353/10

VUK 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

800

 

 

 

VUK MÜKERRER MADDE 355

Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

Mük.Mad.355/1

Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.400

Mük.Mad.355/2

İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

700

Mük.Mad.355/3

Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

350

 

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.100.000

 

Click here for printable format.

Economic Newsletter

Financial Times

Foreign exchange Buy Sale
USD 13.3974 13.4510
EUR 15.1732 15.2340
GBP 17.7995 17.9317
AUD 9.4627 9.6258
CAD 10.4290 10.5549
CHF 14.5084 14.6454
SEK 1.4704 1.4901
DKK 2.0373 2.0535
NOK 1.4734 1.4877
web tasarιm izmir