Vergi idaresi mükellefler ile olan uyumu geliştirmek, vergiye gönüllü katılımı arttırmak amacıyla bir dizi düzenleme yapmaktadır. Bunlardan birisi de, vergisini zamanında ödeyen, mali ödevlerini vaktinde yerinde getiren sadık mükellefler için getirilen “vergiye uyumlu mükellef” düzenlemeleridir. Ancak bu imkanlardan yararlanabilmek için vergiye uyumlu mükellef tanımına kapsayan şartları da taşımak veya kaybetmemek gerekmektedir.

 
8 Mart 2017 tarih, 30001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6824 sayılı Torba Kanunun 4üncü maddesi ile vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi başlığı altında vergisini zamanında ödeyenlere gelir ve kurumlar vergisinde indirim uygulaması getirilmiştir. Uygulama, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
 
Bu düzenleme ile vergiye uyumlu mükelleflerin (finans, bankacılık, sigorta ve emeklilik şirketleri hariç) yıllık gelirleri üzerinden hesaplanan vergilerinin %5’i, bir milyon lira ile sınırlı olmak üzere, mükelleflerin ödenecek vergilerinden mahsup edilecektir. Kısaca bu tür mükellefler, vergiye uyum şartlarını taşımayanlara göre %5 daha az vergi ödeyeceklerdir.
 
İlave olarak,  27 Mayıs 2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7020 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 7nci maddesi ile 6183 sayılı Kanuna 48inci maddesinden sonra gelmek üzere vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili başlığını taşıyan 48/A maddesi eklenmiştir. Bununla, vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili için özel bir düzenleme yapılmıştır.
 
Bu düzenleme ile de, vergiye uyumlu mükelleflere ait olup tahsil dairelerince takip edilen ve 213 sayılı Kanun kapsamında vadesi bir yılı geçmemiş olan vergi, resim, harç ve cezalar ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı borçlu tarafından yazı ile istenmiş olmak şartıyla Maliye Bakanlığınca 36 ayı geçmemek üzere faiz ve teminat alınarak tecil edilebilecektir. Faiz oranı bugün itibariyle %1, teminat tutarı ise 500 bin liraya kadar teminatsız, 500 bini aşan alacaklarda ise aşan kısım için alacağın %25’idir.
 
Ancak, bu iki uygulamadan da yaralanabilmek için, uyumlu mükellef kategorisinde olmak gerekmekte, bunun için de özetle:
 
1.      Başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıl süreyle, ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunmalı,
2.      İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannameleri kanuni süresinde verilmiş olmalı,  
3.      Yukarıda belirtilen süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, resen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmamalı,
4.      İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dahil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borç olmamalıdır.
 
Görüldüğü gibi, vergiye uyumlu mükellefler için getirilen vergi indirimi ve tecil imkanı gibi özel bazı düzenlemeler ve kolaylıklar bulunmakta, bu avantajlardan yararlanmak ise ancak vergiye uyumlu mükellef tanımının içinde kalmakla mümkün bulunmaktadır.    
 
Prof.Dr. Muhammet Akdiş
Yeminli Mali Müşavir
Mizan Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş
 
Yazdırılabilir format için tıklayınız.
Vergiye Uyumlu Mükelleflere Sağlanan Avantajları Kaçırmamak İçin Nelere Dikkat Edilmeli
İzaha Davet Müessesesi ve Vergi İdaresine Bir Öneri
İşin Terki veya Tasfiyesi Durumunda İndirilemeyecek KDV nin Gider Yazılıp Yazılamayacağı
Mali Müşavirler Bu Vergi Teşviklerinden Mükelleflerini Yararlandırıyorlar Mı?
Off-Shore ve Vergi Cenneti Ülke Gelirlerinin Vergilendirilmesi
Limited Şirketlerde Ortakların Şahsi Borçları
Bağımsız Denetime Tabi Olan Kişilerin İnretnet Sitesi Kurması,
Öğrencilere Verilen Bursların Gider Olarak İndirilmesi
Holdinglerin Mevzuat Açısından İncelenmesi
Anonim Şirketlerde Ayni Sermaye Taahhüdü
Elektronik Tebliğat
Nakit Sermaye Artışlarını Teşvik Amacıyla Uygulamaya Konulan Vergi Teşviği; 6637 Sayılı Torba Yasa Kurumlar Vergisi Kanunu 10. Maddesi
AR-GE Faaliyetlerine Yönelik Mevzuatımızdaki Destek ve Teşvikler
Telefon,Elektrik,Su Faturalarındaki Gecikme Zamlarının Vergisel ve Muhasebesel Açıdan Değerlendirilmesi
Uçak Bileti, Alan Vergisinin Vergisel ve Muhabesel Açıdan Değerlendirilmesi
2014 Yılı Bazı Vergi ve SGK Düzenlemeleri
Finansal Kiralama İşleminden Sonra Oluşan Ana Para Kur Farkları ile Faizlerinin Muhasebeleştirilmesi
İş Ortaklıklarının Vergi Kanunları Açısından Kurum ve Adi Ortaklık Statüsünde Degerlendirilmesi
213 Sayılı VUK’nun 413 Seri No’lu Tebliğine Göre Mükellef Bilgileri Bildirimi;
Yeni TTK Göre Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu
Sanal Mağazalar Aracılığıyla Yapılan Mal Satışlarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Yeni Türk Ticaret Kanunun Yürürlük Takvimi
Yeni TTK İle Birlikte Sermaye Şirketlerinin İnretnet Sitesi Açma Zorunluluğu
Gider Pusulası Nedir, Nasıl Düzenlenir,Vergilendirilmesi ve Örnekler. Barış ELİŞ
Bilanço Denetimi. Mizan YMM.ve Bğz.Dnt.A.Ş.
Yevmiye Defteri Muhafazası ve Zamanında Kayıt.İbrahim ARIKAN
Yatırım İndirimi İstisnası Uygulaması Ve İstisnanın Kar Payı Olarak Dağıtımında Vergileme
Yasal Defterler Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar
Kira Sözleşmelerinde Damga Vergisinin Hesaplanmasında Özellik Arz Eden Durumlar. İbrahim ARIKAN
Tahsilat ve Ödemekerin Tevsik Zorunluluğu Uygulaması
Kanunen Kabul Edilmiyen Giderler
SGK Tarafından Hastanelere Yapılan Eksik Ödemenin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu. Ceyhun GÖNEN
Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnasında Özellik Arz Eden Durumlar. İbrahim ARIKAN Ceyhun GÖNEN
Kreş Hakkındaki Yönetmelik ve Vergisel Açıdan Karşılaşılan Tereddütlere Çözüm Yolları. İbrahim ARIKAN
Elektronik Ortamda Pişmanlıkla Verilen Beyannamelerde Ortaya Çıkan Aksaklıklar. Ceyhun GÖNEN
Kesin Mizan Bildirimine İlişkin Usul ve Esaslar
Dönem Sonunda KDV Yönünden Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
2010 Dönem Sonu İşlemleri Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar. Kemal AÇIKEL

Ekonomi Bülteni

Para Piyasaları

Döviz Alış Satış
USD 5.6626 5.6852
EUR 6.2832 6.3084
GBP 7.0299 7.0821
AUD 3.8685 3.9352
CAD 4.2635 4.3149
CHF 5.7189 5.7729
SEK 0.58738 0.59524
DKK 0.84022 0.84688
NOK 0.63079 0.63694
web tasarιm izmir