İzaha Davet Müessesesi ve Vergi İdaresine Bir Öneri

Tarih: 31.07.2017 

Bilindiği gibi Vergi Usul Kanununun İzaha Davet başlıklı 370. maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 482 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 25/7/2017 tarihli ve 30134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve bu tebliğ ile izaha davetin kapsamı ve şekli, ön tespitin niteliği, izaha daveti yapacak ve yapılan izahı değerlendirecek merciler, davet yapılacaklar, yapılan izahta kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar belirlenmiştir.

Özetle, vergi idaresince şimdilik belirlenen 16 farklı konuda tereddüt uyandıran hususlar için mükellefler açıklama yapmaya davet edilecekler, 15 günlük süre içinde yaptıkları yazılı açıklamalar izaha davet komisyonunca değerlendirilecek ve sonuç 10 gün içinde mükellefe bildirilecektir. İzaha davet komisyonunun mükellefin izahını yeterli bulması halinde bu konuda inceleme ve takdire sevk işlemi yapılmayacaktır. Ancak mükellef tarafından yapılan izahın komisyonca yeterli görülmemesi halinde, yazılı izahatın yapıldığı tarihten itibaren 15 günlük sürenin henüz bitmemiş olması şartıyla mükellefçe, hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi, ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51. maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla ödenmesi şartlarıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında yani %80 eksiği ile kesilecektir.

Görebildim kadarı ile izaha davet müessesesini ihdas eden tebliğin yayınlanması ile birlikte  bu konuda çıkan yazı ve değerlendirmeler hep olumlu olmuş, özellikle eski inceleme elemanları, inceleme yaptıkları dönemde eksikliğini hissettikleri bu düzenlemeyi memnuniyetle karşılamışlardır. Yine bir eski inceleme elemanı olarak ben de bu kurumun hem inceleme elamanları yani Devlet tarafını, hem de  Mükellefler ile onların mali işlerini yürüten Muhasebeci ve Mali müşavirler tarafını büyük oranda rahatlatacağını; mükellef-vergi idaresi arasındaki karşılıklı güveni daha fazla pekiştireceğini, gereksiz ihtilafları azalacağını, incelemeye sevk halinde ortaya çıkabilecek belirsizlik, gecikme ve endişeleri de ortadan kaldıracağını düşünüyorum.

Ancak bu ve benzer düzenlemelerde dikkat edilmesi gereken bir hususa da dikkatleri çekmek istiyorum: O da mükellefler açısından lehe yorumlanabilecek bu düzenlemenin öncesinde kalanlar açısından durum ne olacaktır? Yani, 1 Eylülde yürürlüğe girecek bu düzenlemeye kadar benzer konulardan dolayı incelemeye alınmış olanlar veya alınacak olanlar açısından bir talihsizlik yaşanmış olmayacak mıdır?

Ceza hukuku alanında herkesin az çok bildiği yerleşmiş bir kural vardır: Yeni yapılan düzenlemelerin lehe olan hükümleri geçmişe uygulanır, aleyhe olan hükümleri ise yürürlük tarihinden sonra geçerlidir. Bu genel kural ülkemizdeki pek çok düzenlemede maalesef ihmal edilmektedir. Vergi idaresinin yeni düzenlediği ve 1 Eylülde yürürlüğü girecek olan İzaha Davet müessesesi bence böyle olmamalıdır. Mali yapıya yeni bir kurum kazandırılmıştır, bu yeni kurum maliye-mükellef işbirliğini, mükellef güvenini, vergiye gönüllü uyumu artıracak bir uygulamadır; öyle ise sadece 1 Eylül sonrası için değil, öncesi için de uygulanabilmelidir. Yoksa 1 Eylüle kadar izaha davet kapsamındaki konulardan incelemeye alınanlar bu düzenlemeden yararlanamayacaklar ve onlar açısından kısmi bir haksızlık yapılmış olacaktır. Bu tür mükellefler için tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma kurumları belki bir alternatif olarak ileri sürülebilir;  ancak takdir edilir ki, İzaha Davet Müessesesi mükellefler açısından daha öngörülebilir, daha önü-sonu belli, daha az vergi ziyaı cezası içeren ve üstelik bunu da tarhiyat sonrası uzlaşmaya götürme imkanı olan bir uygulama olmaktadır.  

1 Eylül öncesi için yakınmalar oluşturmamak açısından Vergi İdaresine acizane teklifim, İzaha Davet müessesesinden, izaha davet konularını içeren konulardan dolayı 1 Eylüle kadar incelemeye alınanlar ile bu tarih itibariyle incelemede olanları da yararlandıracak bir düzenleme yapılmasıdır. Böyle olması, Vergi İdaresi açısından bir kayıp olmayacak; ancak 1 Eylül öncesi benzer konularda incelemeye alınan mükellefler açısından oluşabilecek bir haksızlığın önüne geçilerek toplumsal barışa katkı sağlanmış olacaktır.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com 

Prof.Dr. Muhammet Akdiş
Yeminli Mali Müşavir
Mizan Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş

 

Yazdırılabilir format için tıklayınız.
Vergiye Uyumlu Mükelleflere Sağlanan Avantajları Kaçırmamak İçin Nelere Dikkat Edilmeli
İzaha Davet Müessesesi ve Vergi İdaresine Bir Öneri
İşin Terki veya Tasfiyesi Durumunda İndirilemeyecek KDV nin Gider Yazılıp Yazılamayacağı
Mali Müşavirler Bu Vergi Teşviklerinden Mükelleflerini Yararlandırıyorlar Mı?
Off-Shore ve Vergi Cenneti Ülke Gelirlerinin Vergilendirilmesi
Limited Şirketlerde Ortakların Şahsi Borçları
Bağımsız Denetime Tabi Olan Kişilerin İnretnet Sitesi Kurması,
Öğrencilere Verilen Bursların Gider Olarak İndirilmesi
Holdinglerin Mevzuat Açısından İncelenmesi
Anonim Şirketlerde Ayni Sermaye Taahhüdü
Elektronik Tebliğat
Nakit Sermaye Artışlarını Teşvik Amacıyla Uygulamaya Konulan Vergi Teşviği; 6637 Sayılı Torba Yasa Kurumlar Vergisi Kanunu 10. Maddesi
AR-GE Faaliyetlerine Yönelik Mevzuatımızdaki Destek ve Teşvikler
Telefon,Elektrik,Su Faturalarındaki Gecikme Zamlarının Vergisel ve Muhasebesel Açıdan Değerlendirilmesi
Uçak Bileti, Alan Vergisinin Vergisel ve Muhabesel Açıdan Değerlendirilmesi
2014 Yılı Bazı Vergi ve SGK Düzenlemeleri
Finansal Kiralama İşleminden Sonra Oluşan Ana Para Kur Farkları ile Faizlerinin Muhasebeleştirilmesi
İş Ortaklıklarının Vergi Kanunları Açısından Kurum ve Adi Ortaklık Statüsünde Degerlendirilmesi
213 Sayılı VUK’nun 413 Seri No’lu Tebliğine Göre Mükellef Bilgileri Bildirimi;
Yeni TTK Göre Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu
Sanal Mağazalar Aracılığıyla Yapılan Mal Satışlarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Yeni Türk Ticaret Kanunun Yürürlük Takvimi
Yeni TTK İle Birlikte Sermaye Şirketlerinin İnretnet Sitesi Açma Zorunluluğu
Gider Pusulası Nedir, Nasıl Düzenlenir,Vergilendirilmesi ve Örnekler. Barış ELİŞ
Bilanço Denetimi. Mizan YMM.ve Bğz.Dnt.A.Ş.
Yevmiye Defteri Muhafazası ve Zamanında Kayıt.İbrahim ARIKAN
Yatırım İndirimi İstisnası Uygulaması Ve İstisnanın Kar Payı Olarak Dağıtımında Vergileme
Yasal Defterler Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar
Kira Sözleşmelerinde Damga Vergisinin Hesaplanmasında Özellik Arz Eden Durumlar. İbrahim ARIKAN
Tahsilat ve Ödemekerin Tevsik Zorunluluğu Uygulaması
Kanunen Kabul Edilmiyen Giderler
SGK Tarafından Hastanelere Yapılan Eksik Ödemenin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu. Ceyhun GÖNEN
Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnasında Özellik Arz Eden Durumlar. İbrahim ARIKAN Ceyhun GÖNEN
Kreş Hakkındaki Yönetmelik ve Vergisel Açıdan Karşılaşılan Tereddütlere Çözüm Yolları. İbrahim ARIKAN
Elektronik Ortamda Pişmanlıkla Verilen Beyannamelerde Ortaya Çıkan Aksaklıklar. Ceyhun GÖNEN
Kesin Mizan Bildirimine İlişkin Usul ve Esaslar
Dönem Sonunda KDV Yönünden Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
2010 Dönem Sonu İşlemleri Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar. Kemal AÇIKEL

Ekonomi Bülteni

Para Piyasaları

Döviz Alış Satış
USD 5.6626 5.6852
EUR 6.2832 6.3084
GBP 7.0299 7.0821
AUD 3.8685 3.9352
CAD 4.2635 4.3149
CHF 5.7189 5.7729
SEK 0.58738 0.59524
DKK 0.84022 0.84688
NOK 0.63079 0.63694
web tasarιm izmir