Damga Vergisine Tabi Kâğıtlar

I. AKİTLERLE İLGİLİ KAĞITLAR

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

1.      Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler

(Binde 9,48)

2.      Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

(Binde 1,89)

3.      Kefalet, teminat ve rehin senetleri

(Binde 9,48)

4.      Tahkimnameler ve sulhnameler

(Binde 9,48)

5.      Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir  kağıda taalluk edenler dahil)

(Binde 1,89)

6.      Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,89)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

 

1.      Tahkimnameler                                                                      

(47,80 TL)

2.      Sulhnameler                                                                            

(47,80 TL)

3.      Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri   

(Belli parayı ihtiva edenler dahil)                                             

(268,50 TL)

II. KARARLAR VE MAZBATALAR

 

1.      Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili  olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

 

a)      Belli parayı ihtiva edenler

(Binde 9,48)

b)      Belli parayı ihtiva etmeyenler

(47,80 TL)

2.      (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve  kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

(Binde 5,69)

III. TİCARİ İŞLEMLERDE KULLANILAN KAĞITLAR

 

1.      Ticari ve mütedavil senetler:

 

a)      Emtia senetleri:

 

    aa) Makbuz senedi (Resepise)

(16,60 TL)

    ab) Rehin senedi (Varant)

(9,80 TL)

    ac) İyda senedi

(1,70 TL)

    ad) Taşıma senedi

(0,60 TL)

b)      Konşimentolar

(9,80 TL)

c)      Deniz ödüncü senedi

(Binde 9,48)

d)     İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 9,48)

2.      Ticari belgeler:

 

a)      Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

(16,60 TL)

b)      Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 

    ba) Bilançolar

(36,90 TL)

    bb) Gelir tabloları

(17,80 TL)

    bc) İşletme hesabı özetleri

(17,80 TL)

    c) Barnameler

(1,70 TL)

    d) Tasdikli manifesto nüshaları

(7,30 TL)

    e) Ordinolar

(0,60 TL)

    f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları 

(7,30 TL)

IV. MAKBUZLAR VE DIĞER KAĞITLAR

 

1.      Makbuzlar:

 

a)      Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

(Binde 9,48)

b)      Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden  ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

(Binde 7,59)

c)      Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

(Binde 7,59)

d)     İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar

(Binde 7,59)

2.      Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

 

a)      Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

(0,60 TL)

b)      Vergi beyannameleri:

 

    ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(47,80 TL)

    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri

(63,80 TL)

    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri

(31,50 TL)

    bd) Muhtasar beyannameler 

(31,50 TL)

    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

(31,50 TL)

c)      Gümrük idarelerine verilen beyannameler

(63,80 TL)

d)     Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

(23,50 TL)

e)      Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

(23,50 TL)

f)       Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden  sadece muhtasar beyanname için

(37,40 TL)

3.      Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

(0,60 TL)

 

 * 01.01.2016 tarihinden itibaren azami tutar 1.797.117,30 TL dir. 

 

 * Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 59), Tebliğ eki için tıklayınız.

 

Yazdırılabilir format için tıklayınız.
2017 yılı Usulsüzlük Cezaları
2017 Yılı Bazı Damga Vergisi Oranları
2016 Yılı Özel Usulsüzlük Cezaları
2016 Yılı Bazı Damga Vergisi Oranları
2016 Yılı Gelirlerine Uygulanan Gelir Vergisi Tarifesi
2016 Yılı SSK Tavan ve Taban Prime Esas Kazanç Tutarları
2016 Yılı Mesken Kiralarında İstisna Haddi
2016 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Hadleri
2016 Yılı Genel Usulsüzlük Cezaları
2016 Yılı 2. Yarı Yurt İçi Harcırahlar
2016 Yılı Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Tutarları :
2016 Yılı Asgari Ücretler
2016 Yılı Yurt İçi Harcırahlar
2016 Yılı Yurt Dışı Harcırahlar
2015 Yılı Asgari Ücretler
2015 Yılı Bazı Damga Vergisi Oranları
2015 Yılı Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Tutarları
2015 Yılı Gelir Vergisi Oranları
2015 Yılı Yurt İçi Harcırahlar
2015 Yılı Yurt Dışı Harcırahlar
TÜFE-ÜFE Fiyat Endeksleri
2015 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanları
2015 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi
Asgari Yıllık Ücretli İzin Süreleri
2015 Yılı Mesken Kiralarında İstisna Haddi
Hizmet Sözleşmesi Feshinde Bildirim Süreleri
4/a Kapsamında (SSK) Sigortalıların Prim Oranları
4/b Kapsamında (Bağ-Kur) Sigortalıların Prim Oranları
4/a (SSK) Kapsamında Çalışan Emeklilerin Prim Oranları
4/b (Bağ-Kur) Kapsamında Çalışan Emeklilerin Prim Oranları
İsteğe Bağlı Sigortalıların Prim Oranları
2015 Yılı SGK Prim Alt ve Üst Sınırı
2015 Yılı Ücretlerde Yemek İstisna Haddi
Yıllar İtibariyle Yeniden Değerleme Oranları
Gecikme Faizi - Gecikme Zammı Oranları
Tecil Faiz Oranı
2015 Yılı Genel Usulsüzlük Cezaları
2015 Yılı Özel Usulsüzlük Cezaları
Ücretler, Tevkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırı
Amortisman Ayırma Sınırı
Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Tutarları
2015 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Hadleri
Emlak Vergisi Oranları
Bilânço Esasına Göre Defter Tutma Hadleri
Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı
Merkez Bankası İskonto ve Reeskont Faiz Oranları

Ekonomi Bülteni

Para Piyasaları

Döviz Alış Satış
USD 19.1398 19.2165
EUR 20.8304 20.9138
GBP 23.6437 23.8192
AUD 12.7257 12.9451
CAD 14.0656 14.2354
CHF 20.8302 21.0270
SEK 1.8400 1.8647
DKK 2.7922 2.8143
NOK 1.8304 1.8483
web tasarιm izmir