2014 Yılı Özel Usulsüzlük Cezaları

 


Özel usulsüzlük filleri

Ceza (TL)

 1. Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi,   alınmaması halinde,  belgede yazılması gereken meblağın % 10'u

Her bir belge için en az 200 TL

 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

106.000

  2. Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi,  taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme  zorunluluğu getirilen  belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

200

 - Her bir belge nev'ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

10.600

 - Her bir belge nev'ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

106.000

 3. Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin;  bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ve  levha bulundurma, asma  mecburiyetine uyulmaması

200

 4. Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul  ve esaslar ile  muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve  standartlara uyulmaması

4.800

 5. Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma  zorunluluğu  getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara her bir işlem için

250

 6. Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa  işletmecilerine

770

 - Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

150.000

 7. 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen  kuruluşlardan yaptıkları  işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda  yerine getirmeyenlere

1.060

ecblank 8. Vergi Usul Kanunu'nun 127. maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli  görevlisinin  ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

770

   
Yazdırılabilir format için tıklayınız.
2017 yılı Usulsüzlük Cezaları
2017 Yılı Bazı Damga Vergisi Oranları
2016 Yılı Özel Usulsüzlük Cezaları
2016 Yılı Bazı Damga Vergisi Oranları
2016 Yılı Gelirlerine Uygulanan Gelir Vergisi Tarifesi
2016 Yılı SSK Tavan ve Taban Prime Esas Kazanç Tutarları
2016 Yılı Mesken Kiralarında İstisna Haddi
2016 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Hadleri
2016 Yılı Genel Usulsüzlük Cezaları
2016 Yılı 2. Yarı Yurt İçi Harcırahlar
2016 Yılı Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Tutarları :
2016 Yılı Asgari Ücretler
2016 Yılı Yurt İçi Harcırahlar
2016 Yılı Yurt Dışı Harcırahlar
2015 Yılı Asgari Ücretler
2015 Yılı Bazı Damga Vergisi Oranları
2015 Yılı Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Tutarları
2015 Yılı Gelir Vergisi Oranları
2015 Yılı Yurt İçi Harcırahlar
2015 Yılı Yurt Dışı Harcırahlar
TÜFE-ÜFE Fiyat Endeksleri
2015 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanları
2015 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi
Asgari Yıllık Ücretli İzin Süreleri
2015 Yılı Mesken Kiralarında İstisna Haddi
Hizmet Sözleşmesi Feshinde Bildirim Süreleri
4/a Kapsamında (SSK) Sigortalıların Prim Oranları
4/b Kapsamında (Bağ-Kur) Sigortalıların Prim Oranları
4/a (SSK) Kapsamında Çalışan Emeklilerin Prim Oranları
4/b (Bağ-Kur) Kapsamında Çalışan Emeklilerin Prim Oranları
İsteğe Bağlı Sigortalıların Prim Oranları
2015 Yılı SGK Prim Alt ve Üst Sınırı
2015 Yılı Ücretlerde Yemek İstisna Haddi
Yıllar İtibariyle Yeniden Değerleme Oranları
Gecikme Faizi - Gecikme Zammı Oranları
Tecil Faiz Oranı
2015 Yılı Genel Usulsüzlük Cezaları
2015 Yılı Özel Usulsüzlük Cezaları
Ücretler, Tevkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırı
Amortisman Ayırma Sınırı
Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Tutarları
2015 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Hadleri
Emlak Vergisi Oranları
Bilânço Esasına Göre Defter Tutma Hadleri
Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı
Merkez Bankası İskonto ve Reeskont Faiz Oranları

Ekonomi Bülteni

Para Piyasaları

Döviz Alış Satış
USD 32.9811 33.1133
EUR 35.8999 36.0438
GBP 42.5470 42.8630
AUD 21.9399 22.3182
CAD 23.9440 24.2331
CHF 36.9896 37.3390
SEK 3.0816 3.1229
DKK 4.8042 4.8423
NOK 3.0295 3.0590
web tasarιm izmir